Welcome
Guest User
 

    September 2015

    เมื่อครูนอกกรอบ ทำละครนอกรีต ที่พระจอมเกล้าธนบุรี
    September 06, 2015 Comment(0)
    ผมมีโอกาสเข้าอบรมเพื่อการเข้าใจความเป็นมนุษย์ ผ่านกระบวนการละคร จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 ละครเพื่อการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ (สนใจอ่าน คลิกที่นี่)  หลักสูตรที่ ... (Read More..)