Welcome
Guest User
 

  May 2016

  Post-it Technique
  May 31, 2016 Comment(0)
  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขในศตวรรษที่ ... (Read More..)
  สอนโชว์แบบวิถีกระบวนกร ตะลุยเมืองเลโก้
  May 29, 2016 Comment(0)
  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวไว้ว่า“ความรู้ที่เราเรียน เป็นความรู้ที่หมดอายุครูควรเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้เด็กสามารถ Upgrade ความรู้ได้เองตลอดเวลา” จากคำกล่าวของท่าน ... (Read More..)