Welcome
Guest User
 

  Active Learning ครูของครูต้องสอนให้ดู

  ผมได้เคยเขียนเรื่องการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน
  เรื่อง บ่กล้าบอกครู แต่หนูกล้าบอกอ้าย ฯ (สนใจอ่าน คลิกที่นี่
  เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ในลักษณะ Active Learning หรือ การเรียนรู้เชิงรุก 
  ที่ผู้เรียนต้องลงมือกระทำมากกว่าการฟัง
  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง 
  คือ การได้คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
  เชื่อมโยงกับทักษะกระบวนการเพื่อสร้างผลงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน
  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ Child Centered 
  ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องออกแบบกิจกรรม
  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  แล้วครูจะสอนเด็กแบบ Active Learning ได้อย่างไร
  หากครูเองถูกสอนมาแบบการเรียนรู้เชิงรับ หรือ Passive Learning มาโดยตลอด
  หรือครูที่สอนครูกลับสอนเรื่อง Active Learning
  โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายสไตล์ Teacher Centered
  แล้วครูที่เรียนเรื่องการออกแบบกิจกรรมจะเกิดแรงบันดาลใจเพื่อนำไปใช้สอนจริงได้อย่างไร

  image

  ผมได้สอนเรื่องของ Active Learning ในวิชาการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร
  ให้กับนักศึกษาระดับ ป.โท สาขาบริหารการศึกษาแห่งหนึ่ง
  จึงมีโอกาสออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ Active Learning 
  โดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่า "Briefing" หรือการสรุปใจความจากสิ่งที่อ่าน
  ซึ่งผมเคยใช้กิจกรรมนี้ตอนทำ KM ที่ MK (สนใจอ่าน คลิกที่นี่
  ที่ให้ผู้เรียนเลือกอ่านบทความใน Blog ของผมในหมวดหมู่หลักสูตรและการสอน (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  การให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่องที่อ่าน ผมไม่ได้ปล่อยผู้เรียนลอยแพ
  เพราะผู้เรียนต้องเสนอชื่อเรื่องที่จะอ่านผ่าน Facebook ของผม
  โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางนี้ตลอดสัปดาห์นอกชั้นเรียน 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีที่ปรึกษาและไม่หลงประเด็นในการสรุปใจความ
  ซึ่งผู้เรียนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมเชิงรุกในการค้นหาความหมายด้วยตนเอง
  และเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้
  ตามที่ผมได้เคยเขียนแนวคิดในการเรียนรู้นี้ว่า Constructivism (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  เมื่อถึงเวลา Briefing
  ผู้เรียนจะต้องออกมาสรุปใจความในเรื่องที่อ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง
  โดยมีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้วิพากษ์ในประเด็นที่เพื่อนนำเสนอ
  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนเกิดองค์ความรู้ใหม่จากเพื่อนกันเอง
  หรือเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครู เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในสังคมได้
  โดยผมเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อยู่ห่าง ๆ
  เพื่อไม่ให้กิจกรรมนี้หลงประเด็นออกไปจาก Learning outcome ของวิชา

  Briefing จึงเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรม
  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning 
  เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็นครูได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนในรูปแบบนี้
  เขาจะได้เกิดแรงบันดาลใจ และนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน

  เพราะถ้าให้ครูสอนแบบนี้
  ครูของครูก็ต้องสอนให้ดูก่อนครับ

  --------------------------------------------------------------------------------------------
  ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ 
  อาจารย์ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา