Welcome
Guest User
 

  สุนทรียสนทนา กว่าจะได้มาซึ่งละครเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  สังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น

  การใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างมีความสุข

  ต้องอาศัยทักษะชีวิตและการทำงาน

  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

  และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

   

  การจัดการเรียนการสอน

  จึงไม่ใช่มุ่งเน้นแต่วิชาความรู้ให้จำเก่ง ท่องได้

  แต่ต้องสอนลูกศิษย์ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

  ตามวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

   

  ผมมีโอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตรละครกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

  ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง

  จากหลักสูตรละครเพื่อการเรียนรู้ความเข้าใจความเป็นมนุษย์ (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  image

   

  การใช้ละครเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้

  ในรูปแบบ Project Base Learning

  ทำให้ผมได้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมต่าง ๆ

  ที่ครูก๋วย (พฤหัส พหลกุลบุตร) และทีมงานมะขามป้อม (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  ใช้กระบวนการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  ที่ต้องร่วมกันออกแบบวิธีการหาคำตอบที่หลากหลาย

  ได้ร่วมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์

  การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การลดอัตตา

  การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น เห็นด้วย เห็นแย้ง และเห็นต่าง

  ซึ่งหมายความว่าให้ความสำคัญกับกระบวนการหาคำตอบ

  มากกว่าคำตอบที่เกิดขึ้น (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  image

  ในบทบาทผู้เรียน ผมได้เรียนรู้ว่าการสร้างผลงานใด ๆ ขึ้นมาสักชิ้น

  หัวใจสำคัญคือการสื่อสาร (Communication)

  ที่ต้องใช้สุนทรียสนทนา (Dialogue)  

  ซึ่ง ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร [1] ได้เคยเรียบเรียงเรื่อง Dialogue ว่า

  เป็นการพูดคุยกันโดยไม่มีหัวข้อ หรือวาระที่ตายตัวล่วงหน้า

  ไม่มีประธาน ไม่เหมือนการประชุมอย่างมีเป้าหมายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

  คนในวงสนทนาสามารถพูดอะไรก็ได้ ถามอะไรก็ได้ ส่วนคนอื่นๆ จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้

   

  image

  image

  image

  การเข้าไปในวง Dialogue ทุกคนต้องให้ความเคารพต่อบรรยากาศของความสงบ

  ปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลาย พูดเรื่องอะไรก็ได้

  ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการแนะนำและการตอบคำถาม

  เพราะคำถามที่เกิดขึ้นเป็นคำตอบในตัวของมันเอง

  นอกจากนี้ Dialogue ไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้ง หรือสนับสนุน

  จนเกิดการปะทะกันทางความคิด

  image

  image


  อีกประการหนึ่งคือ การฟังให้ได้ยิน โดยไม่พยายามใส่ใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใคร

  แค่กำหนดใจให้รู้ได้ว่าเสียงที่ได้ยินคือ เสียงของกัลยาณมิตรของเราคนหนึ่ง

  ที่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังแต่สิ่งดีๆ

   

  นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง

  ในขณะที่ได้ยินเสียงต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาอาจเป็นเสียงของตนเอง

  เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติ

  อาจมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้น วาบขึ้นมาในใจ

  และความคิดนั้นอาจถูกนำไปใช้ในการเริ่มต้นของการทำอะไรบางอย่าง

  ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมในอนาคตก็ได้

  image

  จากวง Dialogue นี้ ครูของเราให้ฝึกจับปฏิกิริยาตัวเอง

  ว่ามีอาการเมื่อได้ฟัง อย่างไร

  1. การแทรกถาม

  2. เปรียบเทียบ เกทับ แย่งซีน

  3. เข้าข้างอีกฝ่าย

  4. ยุแยง / เข้าข้าง

  5. วิเคราะห์

  6. แนะนำ สั่งสอน

  7. การแก้ปัญหา

  8. ด่วนปลอบใจ

  image

   image

  หากสมาชิกในวงสุนทรียสนทนาได้ฝึกฝนกันบ่อย ๆ

  เราจะควบคุมอาการเหล่านี้ และรู้จักกาลเทศะมากขึ้น

  เพื่อให้วงสนทนาดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ซึ่งทำให้ผมนึกเชื่อมโยงถึง Professional Learning Community (PLC)

  ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  โดยกิจกรรมหลักของ PLC มีดังนี้ [2]

  1. ทุกคนในวงได้เล่าเรื่องของตนเอง (story telling)

  ไม่มีใครเป็นไม้ประดับ เรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน เกี่ยวกับคน

  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เล่าเรื่องวิธีการจัด PBL

  และที่ผู้เขียนชอบมากที่สุดคือ

  คุณครูเล่าเรื่องความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ  แต่ยิ่งใหญ่ในใจตนเอง 

  อย่างเช่น PBL ที่เราทำกันบกพร่องตรงไหน

  PBL เรายังไม่บูรณาการภาษาอังกฤษมากพอ ยังไม่ทำให้เกิดทักษะชีวิตสักเท่าไร

  นักเรียนยังไม่พัฒนาทักษะ IT skills เลย ฯลฯ

  อันที่จริงคือคุยกันเรื่อง 12 องค์ประกอบ PBL นั่นเอง

  ไม่เห็นท่านไหนพูดเรื่องทฤษฎี หลักการ  หรือตำราเลยสักคน

                

  2. ขณะที่ครูท่านหนึ่งพูด ท่านอื่นในวงจะฟังอย่างตั้งใจ (deep listening)

  จับเนื้อเรื่องและใจความได้ เข้าใจเนื้อหา เข้าใจเจตนาผู้เล่า

  และบางครั้งถึงขนาดเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดของตนเองต่อเรื่องนั้นๆ

                

  3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง (sharing)

  โดยไม่วิจารณ์หรือแนะนำเพื่อน

  อย่างเช่น “...ผมอยากแลกเปลี่ยน ห้องเรียนของผมทำแบบนี้...”

  โดยไม่มีการบอกว่า “...อาจารย์ควรทำแบบนี้ ให้เหมือนโรงเรียนของผม...”

  หรือบอกว่า “...ทำอย่างนี้ดีกว่า...”

  ด้วยกระบวนเช่นนี้ ทำให้เกิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเท่าเทียมกัน

                

  4. สะท้อนการเรียนรู้ (reflection)

  เมื่อครูได้เล่าเรื่อง แล้วปิดท้ายด้วยการ

  “สะท้อน” ว่าตนเองเรียนรู้อะไรจากเรื่องเล่า ที่เพิ่งเล่าไป 

  หรือ PBLที่ได้ทำไป ได้เห็นคุณค่าความงามจากงานที่ครูทำ

  คือ เห็นนักเรียนเปลี่ยนแปลงทุกวัน

  จริงอยู่ ที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องทำ reflection และ self-reflection

  แต่การฝึกบ่อยๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า

  ถ้าทำจะทำให้การเรียนรู้นั้นคมชัด ลึกซึ้ง และรวดเร็วกว่ามาก

  ใหม่ๆ ผู้เขียนเองก็สับสนและเข้าใจผิด

  มีความซ้ำซ้อนระหว่างการเล่าว่าตนเอง (ฟังเพื่อนเล่า)

  “เรียนรู้อะไร” กับการ “สรุปความ”

  แต่ประเด็นที่สำคัญมาก คือ ครูได้ทบทวนว่าตนเองได้เรียนรู้อะไร

  เช่นเดียวกันกับการที่นักเรียนทำ AAR ภายหลังการทำ PBL

  แล้วได้สะท้อนว่า ตนเองเรียนรู้อะไรจากการทำ PBL

  ที่ก้าวหน้าไปกว่านี้ คือ การเขียน journal (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

   

   image

  image

  image

  เมื่อการวางแผนภายใต้การสื่อสารในรูปแบบสุนทรียสนทนาผ่านไป

  การปฏิบัติตามแผนเพื่อสร้างละครก็เริ่มขึ้น

  แต่เมื่อลงมือปฏิบัติก็ได้พบปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา

  ทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยการทำงานแบบร่วมกัน

  หรือ Cooperative Learning (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการทำงานร่วมกัน

  ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนในทีม

  เพราะแต่ละคนจะมีความถนัดและเชี่ยวชาญที่ต่างกันไป

  รวมถึงการประคับประคองความสัมพันธ์ให้ราบรื่น

  แม้คิดต่าง แต่ก็ไม่แตกแยก

   

  image

  image

  image

  image

   image

  จากหลักสูตรละครกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  ทำให้ผมได้รู้จักทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

  โดยเฉพาะทักษะชีวิตและการทำงาน ที่ต้องรู้จักยืดหยุ่นและปรับตัว

  มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ รวมถึงทักษะด้านสังคม

  ริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

   

  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

  ที่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา

  โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ

  เพราะหากขาดซึ่งประสิทธิภาพในวงสนทนา

  แล้วงานมันจะเสร็จไหมครับ ?

  image
  -------------------------------------------------------------------------------

  อ้างอิง

  1.  ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร,  Dialoque : สุนทรียสนทนา [Online]Available: http://www.ns.mahidol.ac.th/english/KM/article003.htm.[2 มิถุนายน 2558]

   

  2.  Chayapa WANACHAYANONT, 2558, คุณค่าความเป็นครูด้วย PLC [Online], Available: https://blog.eduzones.com/Chayapa/144372 [4 มิถุนายน 2558]

   

  ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จาก https://www.facebook.com/CB.Thaihealth