Welcome
Guest User
 

  เมื่อครูนอกกรอบ ทำละครนอกรีต ที่พระจอมเกล้าธนบุรี

  ผมมีโอกาสเข้าอบรมเพื่อการเข้าใจความเป็นมนุษย์ ผ่านกระบวนการละคร

  จำนวน 3 หลักสูตร คือ

  หลักสูตรที่ 1 ละครเพื่อการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  หลักสูตรที่ 2 ละครกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สนใจอ่าน คลิกที่นี่)

  และหลักสูตรที่ 3 พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้กับ รศ.พรรัตน์ ดำรุง (ครูอุ๋ย)

  อาจารย์จากภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

   

  ครูอุ๋ยได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ “ละครนอกกรอบ

  ว่าคือการนำบางช่วง / บางส่วนของการฝึกฝนนี้มาใช้กับคนสามัญ

  โดยใช้ละครเป็นกิจกรรม หรือกระบวนการ (Drama process)

  และการสร้างละครบางฉาก บางตอนที่ล้วนมีจุดมุ่งหมาย

  เพื่อนำพาให้ผู้ที่มีส่วนร่วม (Participant) ไม่ว่าในบทบาทของผู้แบ่งปันเรื่องราว

  ผู้แสดง ผู้ชม ต่างเป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนวิพากษ์

  มีส่วนร่วมในการออกความคิด ค้นหาแนวทางในการสร้างเรื่องราว

  ขบคิดปัญหา ลงมือทำ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำเสนอเรื่องราวเพื่อสื่อสาร

  ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น และลงมือทำการพัฒนาสร้างความเปลี่ยนแปลง

  ที่ทำให้เกิดประสบการณ์ให้เหนือไปจากแค่การรับชม (Viewing)

   

  จากประเด็นนี้ทำให้ผมเกิดความคิดที่ว่า

  หากการสื่อสารด้วยละครมันทำให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ง่าย ๆ

  แล้วทำไมเราไม่นำกระบวนการละครมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

   

  Augusto Boal นักการละครและนักเคลื่อนไหวที่ใช้ละครเป็นสื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

  โดยการสร้างการสื่อสารพูดคุยระหว่างนักแสดงกับผู้ชม

  ที่สร้างกลวิธีที่จะเกิดการปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบ และมีส่วนร่วมระหว่างผู้แสดงละครกับผู้ชม (Spectator)

  ทำให้เส้นที่แบ่งระหว่างผู้ชมกับเวทีทลายลงไปได้

  ผู้ชม นักแสดง (Spect-actor) ในละครของผู้ถูกกดขี่ (Theatre of the oppressed)

  ที่ Boal พัฒนาให้ผู้ชม (Spectator) ได้เข้ามามีส่วนร่วม

  ให้คนที่ไม่รู้จักการแสดงเลยได้เล่าเรื่องราวต่าง  ๆ

  โดยวิถีการฝึกฝนของ Boal คือ

  สร้างกลวิธีในการทำงานกับคนธรรมดา ๆ ที่ไม่เคยรู้จักการแสดง

  ให้สามารถเล่าเรื่องและแบ่งปันความคิด แบ่งปันประสบการณ์

  และวิพากษ์ วิจารณ์เรื่องราวละครที่เขาได้ชม

  โดยครูเป็นผู้ตั้งคำถาม ชักชวนให้เกิดการแสดงความเห็น

  สะท้อนความรู้สึก และโต้แย้งอย่างเป็นรูปธรรมจนทำให้การเสวนาพัฒนาไปได้

   

  ด้วยวิถีของ Boal ผ่านกระบวนการละคร ที่ผมต้องพิสูจน์

  ว่าสามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้จริงขนาดนั้นเชียวหรือ

  ผมจึงได้นำกระบวนการละครมาใช้ที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับลูกศิษย์ของเราได้หรือไม่

  image

   

  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ “รู้จักตัวเรา” ของละครประยุกต์

  - เริ่มจากการสำรวจตัวเราเอง การกำหนดลมหายใจ มีสมาธิ

  มีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันความคิด ควบคุม ทำให้ช้าลง ฟังมากขึ้น

   

  - ฝึกแลกเปลี่ยนการฟัง เล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์

   

  - ส่งเสียงพูด ในวงกลมที่เท่าเทียม (Focus/Trust/Respect)

  - สนุกน้อยลง / คิดถึง-แจกแจงปัญหามากขึ้น จริงจัง และพัฒนาการแตกประเด็น

  การมีพื้นที่ขบคิดเรื่องที่สนใจ อยากติดตาม

  - Space / Time / Collaborative

   

  image

  image

  image

  image

   

  การที่เราจัดหลักสูตรให้กับนักศึกษา

  เราได้เคยคิดหรือไม่ว่าคือสิ่งที่พวกเขาสนใจจริง ๆ

  เรากำลังกดทับ กดขี่ลูกศิษย์อยู่หรือไม่

  แล้วเราจะทำอย่างไรให้เกิดการสร้างสรรค์ ร่วมจิตร่วมใจ

  ในเรื่องราวที่กลุ่มให้ความสนใจและใส่ใจ

   

  หากระบวนการที่จะพัฒนาความคิดให้ชัดเจน

  หากแก้ปัญหาไม่ตก ลองช่วยกันขบคิด

  การสื่อสาร จะนำสู่การเปิดวงสุนทรียสนทนา (Dialogue)

  ที่ต้องกล้าออกจาก Comfort Zone

  ซึ่งหลายครั้งผมมักได้ยินเสมอว่าพื้นที่ไม่อำนวยในการทำวง Dialogue

  ตัวผมเองก็พบกับห้องเรียนที่ไม่เอื้อต่อการจัดวงสุนทรียสนทนาอยู่บ่อยครั้ง

  แต่เราต้องรู้จักปรับตัว แม้ห้องเรียนไม่อำนวย ก็ต้องรู้จักประยุกต์ใช้

  อย่างห้องที่ออกแบบในลักษณะ Lecture based

  เราก็ต้องรู้จักเป็น Facilitator เพื่อประยุกต์ให้เกิด Discussion group ให้จงได้

  image

  image

  image


  กระบวนการละคร จึงเป็นการเรียนรู้ระดับจิตสำนึก

  ที่ผู้เรียนต้องสวมบทบาทสมมุติเป็นผู้อื่น

  และสิ่งที่คุณครูจากมะขามป้อมได้สอนพวกเราทั้ง 3 หลักสูตร

  เป็นกระบวนการที่คุณครูได้ลองผิด ลองถูก ผ่านประสบการณ์มาแล้วทั้งสิ้น

  ขึ้นอยู่กับใครจะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในบริบทของตนเอง

  image

  image

  image

  image

  image


  เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้

  นอกจากเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง

  ผมจึงขอเปลี่ยนแปลงตัวเอง

  ด้วยการเป็นครูละคร เพื่อการเข้าใจความเป็นมนุษย์

  ตามวิถีแบบ “มะขามป้อม”

   image