Welcome
Guest User
 

  Facilitator ผู้เปลี่ยนโลกการศึกษา

  จากความกล้าที่จะก้าวออกจาก comfort zone ของตัวเอง

  ที่ทำงานด้านฝึกอบรมพนักงานมากว่า 10 ปี

  สู่วิถีภาคการศึกษา

  ที่ตัวผมและผองเพื่อนในวงการภาคอุตสาหกรรม

  มองว่าบัณฑิตที่ผลิตมานั้นไม่เป็นที่ประทับใจ

  เพราะเมื่อจัดอบรมให้กับพนักงานใหม่

  เราก็รู้ว่าทุนความรู้ของบัณฑิตเป็นอย่างไร

  จนทำให้คิดอยู่เสมอว่า

  ภาคการศึกษาเขากำลังทำอะไรกันอยู่ ?

   

  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21

  จึงเป็นโจทย์สำคัญที่เราต้องประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้

  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตและการทำงาน

  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

  ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่ไม่ใช่แค่จำเป็นนกแก้วนกขุนทอง

  แต่ต้องรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นได้ด้วย


  Active Learning จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  ที่นำมาประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษา

  เพราะจากที่เคยใช้ฝึกอบรมพนักงาน มันได้ผล

  และเมื่อเรานำมาทดลองใช้ ก็พบว่าเครือข่ายนักปฏิรูปการศึกษา

  ก็เริ่มนำวิธีการเหล่านี้มาใช้ด้วยเช่นกัน


  สิ่งสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา

  ครู ต้องปรับบทบาทของตัวเองไม่ใช่เป็นเพียง ผู้สอน

  แต่ต้องเสมือนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

  หรือ Facilitator ที่ต้องมีบทบาท ดังนี้


  1.เป็นผู้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

  2.ไม่เป็นผู้ตัดสินความเห็นผิดถูก แต่ต้องร่วมชื่นชมความคิดเห็นนั้น

  3. เป็นผู้สรุปประเด็นต่าง ๆ จากความคิดเห็นในทุกมิติของผู้เรียน

   

  image

  บทบาทของ Facilitator ที่ต้องจับเสียงสะท้อนคิด สู่การถอดบทเรียนร่วมกัน

   

  จากประสบการณ์ตรงของผม

  ผู้เป็น Facilitator ต้องเป็นผู้นำวงที่มีทักษะการจับประเด็น

  และสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้เฉพาะกาล

  โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ หรือยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย

  บทบาทของ Facilitator จึงต้องนำความคิดเห็นที่หลากหลาย

  มาขมวดเป็นเรื่องราวเดียวกัน

  จากคำถามที่กวนให้คนในวงต้องคิดอย่างใคร่ครวญ

   

  image

  ตัวอย่างการจัดรูปแบบการนั่ง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่าง Facilitator กับ ผู้เรียน

   

  เมื่อผู้เรียนเกิดประเด็นปัญหา และกระหายใคร่รู้ (Engagement)

  Facilitator ก็ต้องกวนต่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูล (Exploration)

  โดยเราเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

  จนผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้ค้นหาความรู้มาร่วมอภิปรายผล (Explanation)

  เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เขาได้ค้นพบด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง

  และ Facilitator ท้าทายด้วยคำถาม เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้

  ให้ผู้เรียนขยายความรู้จนประยุกต์ใช้ได้เมื่อพบเจอสถานการณ์ใหม่ ๆ (Elaboration)

  จนถึงขั้นประเมินผล (Evaluation) ที่ Facilitator ต้องประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

  ไม่ใช่ประเมินเพียงเพื่อตัดสินเท่านั้น

   image

  ทักษะการตั้งคำถาม เป็นทักษะสำคัญของ Facilitator เพื่อกวนความคิดให้กระหายใคร่รู้ นำมาซึ่งการคิดอย่างใคร่ครวญ

   

  จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ Facilitator

  ที่ผมได้ลองผิด ลองถูก ปรับเปลี่ยนรูปแบบจนได้หลักการสอนเป็นของตัวเอง

  และได้ถ่ายทอดวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  เริ่มเห็นมรรค เห็นผล จากลูกศิษย์ของเรา

  ที่พวกเขานำวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

  image

  สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ ใครอยากนอนเรียน นั่งเรียน ก็จัดไป

   

  ทุกครั้งที่มีวง Reflection

  เราจะพบรอยยิ้มของลูกศิษย์ที่ไปเป็นครู

  ได้มาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความประทับใจ

  ที่แม้พวกเขาจะเป็นเพียงส่วนน้อยที่ใช้วิธีการ Active learning

  แต่กระบวนการเหล่านี้ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจ

  เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่พร้อมขยายวงใหญ่

  จากภาขีเครือข่าย ที่พวกเราจะก้าวสู่การปฏิรูปการศึกษา ไปพร้อม ๆ กัน

  image

  ภาพจาก ค่ายครูพลังงาน ในโครงการ ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ปี 2558
  ที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไปเป็น Facilitator ด้วยกัน

   

  จากย่างก้าว ที่กล้าออกจาก comfort zone ในวันนั้น

  สู่ความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เราตั้งใจเพื่อปฏิรูปการศึกษาในวันนี้

  กับเครือข่ายกัลยาณมิตร ที่มีหัวใจและเป้าหมายเดียวกัน

  สักวัน การศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง

  และมีคำตอบของคำถามที่ว่า ...

  ภาคการศึกษาเขากำลังทำอะไรกันอยู่ ?


  ขอขอบคุณภาพสวย ๆ  จาก

  - โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

  - โครงการปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร ปี 2558
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  * เผยแพร่ครั้งแรกที่ http://www.oknation.net/blog/learning/2016/01/03/entry-1

  image