Welcome
Guest User
 

  Post-it Technique

  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์

  ให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขในศตวรรษที่ 21

  เป็นความท้าทายของเพื่อนครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร

  ให้ลูกศิษย์มีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต

  ที่ไม่ใช่เก่งแต่เนื้อหาในตำราเพียงอย่างเดียว

   

  Teach less  Learn more

  คือคำสำคัญที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนว่า

  ครูสอนให้น้อย จัดการเรียนรู้ให้มาก

   

  จากเดิมที่ครูสอนเยอะ แบบ Teacher centered (ครูเป็นสำคัญ)

  ที่ให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้เท่านั้น (Passive learning)

  แบบฟังครูเล่าแล้วให้จด ให้จำ แล้วนำความรู้นั้นไปสอบให้ผ่าน

  เปลี่ยนเป็น ...

   

  Student centered แทน

  ที่ครูเสมือนเป็น Coach หรือ Facilitator

  คอยชี้แนะแนวทางอยู่อย่างใกล้ชิด

  โดยจัดกิจกรรมแบบ Active learning (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  หรือผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของเขาเอง

  จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูออกแบบ

  ที่เป็น Learn more

   

  อ่านถึงตรงนี้หลายท่านอาจคิดย้อนแย้ง

  แล้วจะหาจำนวนชั่วโมงเรียนที่ไหน

  แค่นี้ก็สอนไม่ทันอยู่แล้ว แถมยังถูกลดจำนวนชั่วโมงเรียนอีก

  ผมเองก็อยู่ในบริบทเดียวกับเพื่อนครูทุกท่านครับ

   

  Flipped Classroom หรือห้องเรียนกลับด้าน

  จึงนำมาใช้ผ่านช่องทาง Facebook group page  (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  ทำให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียนในทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

   

  เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน Lecture online ที่บ้าน

  ครูต้องสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาใน Lecture online ด้วย (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย

  ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจให้พวกเขากระหายใคร่รู้

  แล้วเราก็ฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

  เพื่อให้ลูกศิษย์เราได้ไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง

  และมีทักษะชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

   

  ผมเองก็ลองผิด ลองถูกกับการออกแบบการเรียนรู้

  กว่าจะได้เป็นรูปแบบของตัวเอง (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  ที่ไม่ว่านโยบายการศึกษาจะใช้คำสวย ๆ อย่างไรก็ตาม

  ก็อยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า Student centered

  บนพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

  ที่ไม่ใช่ได้เกียรตินิยม

  แต่เพื่อนร่วมงานเกียจกันหมด

  เพราะทำงานไม่เป็น ไม่ได้เรื่อง

   

  Learn more ที่ว่าจึงเน้นกิจกรรมที่ทำงานร่วมกับชาวบ้านเขาได้

  ฝึกทักษะการทำงานแบบร่วมมือ (Collaboration)

  ที่ต้องใช้การสื่อสาร (Communication) ในการทำงาน

  โดยต้องใช้การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

  และไม่ลืมที่ต้องคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กันด้วย

   

  ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ที่ผมดูแล

  จึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Post-it Technique

  เพื่อให้นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ

  ได้ฝึกออกแบบและเขียน Learning outcome

   image

  image

  โดยขั้นตอนแรก ให้นักศึกษาครุศาสตร์ฯ ได้จับกลุ่มระดมสมอง

  ว่าลูกศิษย์ของเราได้รับประโยชน์อะไรจากวิชาที่เราสอนบ้าง

  และเชื่อมโยงสู่การเขียน K - S - A (Knowledge - Skill - Attitude)

  ในรายวิชาที่นักศึกษาเลือกไว้แล้ว

   

  หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มได้พิจารณา K S A 

  และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเพื่อนต่างกลุ่ม

  ให้สอดคล้องกับ K S A โดยใช้กระดาษ Post-it

  image

   image

  เมื่อแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำเรื่องกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มแล้ว

  เจ้าของกลุ่มจะช่วยกันวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม

  ว่าสอดคล้องกับ K S A หรือไม่

  แล้วสรุปผลพร้อมนำเสนอผลงาน Learning outcome

  ในวิชาของกลุ่มตัวเอง

  ที่ต้องออกมานำเสนอ Teaching other

  ให้กลุ่มอื่นได้เรียนรู้กันด้วย

  image

   image

  image

  image

  image

  image

  ซึ่งกิจกรรมที่ผมได้ทดลองทำนี้

  เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน

  ที่เน้น Teach less Learn more

  ในหัวข้อการเขียน Learning Outcome (LO)

  ที่ฟังดูแล้วแสนน่าเบื่อ

  ให้กลับมามีสีสันขึ้นมาได้

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ติดต่อผู้เขียนได้ที่ 

   image

  * เผยแพร่ครั้งแรก ที่ http://www.oknation.net/blog/learning/2015/11/17/entry-1