Welcome
Guest User
 

  FB LIVE จนได้เรื่องที่ห้องเรียนเด็กบางมด

  การเชื่อมต่อ (Connect) ระหว่างครูกับลูกศิษย์

  เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้

  เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

  ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดุจดั่งกัลยาณมิตร

   

  จากงานวิจัยเรื่อง * เทคนิค 5 ประการของกระบวนกร

  เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนไปสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

  The Five Components of Facilitator for Change Classroom to Active Learning

  ที่ใช้หลักการสำคัญ 5 ประการ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ ได้แก่

  (1) การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม

  (2) การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้

  (3) การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้

  (4) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนการเรียนรู้ผ่านสุนทรียสนทนา

  (5) การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนผ่านการเชื่อมต่อความรู้สึกระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

   

  ผมได้เขียนเรื่อง แอบส่องห้องเรียน พระจอมเกล้าธนบุรี (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  ในวิชา Gen 241 (Beauty of Life)

  ที่มีอาจารย์สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ (อ.ป๊อบ) ประธานรายวิชา

  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้

  และนำหลัก 5 ประการนี้มาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนที่มีจำนวนกว่า 300 คน

  ซึ่งเป็นการออกแบบหลักสูตรร่วมกันระหว่างกลุ่มอาจารย์ในรายวิชา Gen241

  และ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย กับทีมกระบวนกร มจธ.

  Facebook เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผมนำมาประยุกต์ใช้

  เพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

  โดยสร้างเป็น Facebook Group กลุ่มปิดเฉพาะวิชา

  เพื่อใช้สื่อสารกันเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียน

  image

  ปัจจุบัน Facebook สามารถถ่ายทอดสด

  หรือที่เรียกว่า Facebook Live กันได้แล้วครับ

  โดยผมใช้ Live ใน Facebook Group

  ขณะนักศึกษาทำกิจกรรม หรือเมื่อครูบรรยาย

  ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญไม่ได้ให้ลูกศิษย์ต้องดูขณะถ่ายทอดสด

  แต่คุณค่าที่เกิดขึ้นคือ ข้อมูลที่ถ่ายไว้จะถูกบันทึกไว้ด้วย

  image

   

  image

  มันจึงเป็นเรื่องง่าย ที่จะถ่ายคลิปการเรียนการสอน

  เพื่อเก็บไว้ทบทวน ดูซ้ำได้อย่างง่ายดาย

  เพียงมี Smartphone และอาจเพิ่มเติมด้วยขาตั้งกล้องอีกตัว

  ก็ถ่ายทอดสดในวิชาของเราได้แล้ว

   image

  image

  ตอนนี้ในรายวิชาที่ผมดูแล

  จึงไม่ได้มีแค่บันทึกภาพถ่ายในระหว่างจัดกิจกรรม

  แต่ยังถ่ายทอดสดและบันทึกเก็บไว้ดูเพื่อทบทวน ใน Facebook Group

  ผู้เรียนก็สนใจ อยากร่วมกิจกรรม เพราะได้ออกกล้อง

  ผู้สอนก็มีข้อมูลบันทึกไว้เรียบร้อย เปิดดูตรวจสอบได้ว่าลูกศิษย์เราเป็นอย่างไร

  เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนไปสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

  ที่ไม่ยาก อย่างที่คิด

   


   

  * อ้างอิง 

  เทคนิค 5 ประการของกระบวนกร เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนไปสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

  ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8

  เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

  ผู้ร่วมวิจัยโดย

  ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย , ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล

  ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ , อ.อินทร์ธิรา คำภีระ

  ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์  และ ดร.วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์

   

  เผยแพร่ครั้งแรกที่ http://www.oknation.net/blog/learning/2016/10/02/entry-1