Welcome
Guest User
 

  March 2010

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 6 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร!" บันทึกอิสระ ตอนที่ 4
  March 29, 2010 Comment(16)
     บันทึกอิสระ ตอนที่ 4 อาหารอังกฤษมาแล้วจ้า...    ขอคั่นการเล่าเรื่องการไปเรียนปริญญาเอกให้ฟัง ด้วยการเล่าเรื่องของ "อาหาร" แทน เพราะเขียนง่าย ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 5 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร!" บันทึกอิสระ ตอนที่ 3
  March 15, 2010 Comment(4)
  บันทึกอิสระ ตอนที่ 3 ไปเป็นนักเรียนๆ หนังสืออีกครั้ง   ตอนที่แล้ว ได้เล่าให้ฟังว่าได้คะแนน IELTS ตามที่ต้องการแล้ว ผู้เขียนก็นำผลคะแนนไปยื่นที่ International Office ของ Kent Law ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 4 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร!" บันทึกอิสระ ตอนที่ 2
  March 06, 2010 Comment(9)
  บันทึกอิสระ ตอนที่ 2 เหินฟ้าไปเรียนหนังสือไกล๊ไกล...   ความเดิมในตอนที่แล้ว ได้เล่าถึงเรื่องการได้รับทุน การเตรียมตัว (และเตรียมใจ) ... (Read More..)