Welcome
Guest User
 

  July 2010

  มุมสบายๆ ลำดับที่ 14 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร" บันทึกอิสระ ตอนที่ 7.5
  July 26, 2010 Comment(2)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 14 "มจธ. ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร" บันทึกอิสระ ตอนที่ 7.5 7.5  เกร็ดเล็กผสมน้อยจากประเทศอังกฤษ การใช้ชีวิตนักศึกษาในประเทศอังกฤษ นอกจากจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว ... (Read More..)
  มุมสบายๆ ลำดับที่ 13 "มจธ. ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร" บันทึกอิสระ ตอนที่ 7.4
  July 11, 2010 Comment(2)
  ตอนที่ 7.4 การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ (ต่อ) นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ที่ได้รับทุนปริญญาโท-เอก จะได้รับทุน 4+1 ปี คือ ปริญญาโท 1 ปี และปริญญาเอก 4 ปี ซึ่งผู้เขียนเรียนปริญญาโทไป 1 ปี ... (Read More..)