Welcome
Guest User
 

  สภาพการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  หัวข้อวิจัย สภาพการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ผู้จัดทำ นักศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ

  หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

  ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

  คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  การวิจัยครั้งนี้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 1,2,3,4 และ 5 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 350 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใข้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอ่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและความพึงพอใจเกี่วกับการเรียนการสอน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ บรรยาการศทางวิชาการ อาจารย์และการเรียนการสอน อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก