Welcome
Guest User
 

  การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มจธ.

       ในหนึ่งวันทำงานนั้น เรามักใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานเสียเป็นส่วนมาก อย่างน้อยก็มากกว่า 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดที่เรามีเท่ากันในแต่ละวัน คือ 24 ชั่วโมง ในเวลาการทำงานอย่างยาวนานนี้ บางทีนานกว่าเวลาที่เราพักผ่อน อยู่กับคนรัก หรือครอบครัวเสียอีก ยิ่งบางคนอาจต้องหอบงานกลับไปทำต่อที่บ้านด้วย จนบางครั้งอดคิดเล่นๆ ว่า ถ้าเป็นหนุ่มสาว ชีวิตนี้คงไม่ได้แต่งงานแน่ หรืออาจต้องแต่งกับงานแทนก็เป็นได้....

   

       ด้วยเหตุนี้ จากความอยากรู้บวกกับความสนใจของผู้เขียนจึงได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับคนทำงานในสำนักงานอธิการบดี ในเรื่อง "การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" โดยได้ศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และด้านความมั่นคงในงาน

       ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับปานกลาง

       และจากผลการวิจัยดังกล่าว จึงได้เสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การให้ความสำคัญในการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้ความรู้และฝึกอบรมเสริมทักษะในการทำงานให้ตรงตามความต้องการของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เกิดความเชี่ยวชาญในงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น และสำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ค่ะ

  • ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน เช่น ความเครียด ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรต่อไป
  • ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยใช้แนวคิดอื่นๆ เช่น การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานด้วย EQ (EQ - Emotional - ความฉลาดทางด้านอารมณ์) คุณภาพชีวิตการทำงานกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  • ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับตัวแปรอื่น เช่น ความภักดีต่อองค์กร บรรยากาศองค์กร และการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เป็นต้น

   

       ทั้งหมดที่พูดถึงก็เป็นงานวิจัยเล็กๆ แต่ก็อยากนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับ   ผู้ที่สนใจได้บ้างนะค่ะ ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแล้ว ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ และนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน คือ "การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือการผูกสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน" ซึ่งเพื่อนร่วมงานเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ต้องพึ่งพาอาศัยทั้งในเรื่องการทำงาน และเรื่องส่วนตัว การทำงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ด้วยสัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน คนจะมีความสุขทำงานสำเร็จก็เพราะเพื่อน และจะไร้ความสุขและทำงานไม่สำเร็จก็เพราะเพื่อน

   

       ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ

       1. มีความจริงใจต่อเพื่อน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง พยายามเข้าใจปัญหาของกันและกัน ไม่เอาเพื่อนไปนินทาลับหลัง ไม่เอาความดีความชอบของเพื่อนมาเป็นของตน และช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่หวังผลตอบแทน

       2. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทำงาน ช่วยทำงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยไม่ชักช้าหรือถ่วงเวลา พยายามเข้าใจในปัญหา และเห็นว่าปัญหาทั้งของเพื่อนและของเราเป็นปัญหาเดียวกัน มีความเป็นประชาธิปไตยในการทำงาน คือ รับฟัง และเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการทำงาน

       3. ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ในการทำงานในทุกองค์กรเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั้นทำได้โดยการให้ความสำคัญแก่คนทุกคนในหน่วยงาน ดังนั้นเราควรเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ควรยกย่องด้วยความจริงใจ

       4. ให้ความสนใจตัวเพื่อนอย่างจริงใจ โดยทั่วไปแล้วมนุษย์จะสนใจแต่เฉพาะตนเอง ไม่สนใจผู้อื่น แต่ถ้าเราต้องการมีมิตรภาพกับผู้อื่น ก็ควรเปิดฉากทักทายก่อนเป็นการให้ความสำคัญต่อเพื่อน ทำให้เพื่อนเกิดความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เพื่อนร่วมงานที่เข้ามาใหม่เราควรสนใจเพื่อนร่วมงานตั้งแต่สามารถจำชื่อเขาได้ จำวันเกิดของเพื่อนได้ สนใจในสิ่งที่เพื่อนชอบ เป็นต้น

       5. มีความเสมอต้นเสมอปลายในการทำงาน ในองค์กรเราและเพื่อนอาจมีฐานะบทบาทในองค์กรแตกต่างกัน เนื่องจากหน้าที่การทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่การจะรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างเราและเพื่อนได้ก็คือความเสมอต้นเสมอปลายของเรา ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับความร่วมมืออย่างดีในการปฏิบัติงาน

       6. สนใจในสิ่งที่เพื่อนพูด และพูดในสิ่งที่เพื่อนสนใจ การให้ความสำคัญกับผู้ร่วมสนทนา จะก่อให้เกิดความรู้สึกทางบวกในการที่จะเชื่อมมิตรไมตรีกันต่อไป

       7. ยิ้ม และมีอารมณ์ขันตามควรแก่กาลเทศะ แสดงความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทั่วไป

       8. มีคุณธรรมในการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อน เช่น การมีเมตตา กรุณา ความเห็นอกเห็นใจ การให้ความช่วยเหลือ ไม่อิจฉาริษยาเพื่อน เป็นต้น

       9. มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน

   

       ทั้ง 9 ข้อที่พูดถึง ผู้เขียนคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นจากข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้ หรือหากท่านใดมีครบทั้ง      9 ข้อแล้ว ก็ขอให้รักษาสิ่งดีๆ นี้ไว้ตลอดไปนะค่ะ