Welcome
Guest User
 

    Archives

    sukanyapat.dok's Blog

    ลูกอีแร้งสายพันธุ์ใหม่...NeW>^<GeNeRaTiOn ^_^
    March 12, 2010 Comment(4)
    ลูกอีแร้งสายพันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นได้ คงต้องเริ่มจากจับแม่อีแร้งไปปรับเปลี่ยนพันธุกรรมทางความคิดและจิตวิญญาณก่อน โดยต้องอาศัยศัลยแพทย์ฝีมือดีที่ผ่าตัดได้ลึกถึงก้นบึ้งของจิตใจ ... (Read More..)