Welcome
Guest User
 

  สื่อสารให้มากกว่าประชาสัมพันธ์

       ในระหว่างการทำงาน ผมมักจะได้มี "โอกาส" ดีๆ เสมอ ในการรับฟังคำชี้แนะ และข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ (บางท่านก็ต้องถือว่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองของเราเลยนะ ผมว่า)  เมื่อเร็วๆ นี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมได้รับโอกาสเช่นนั้น จากอาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ จริงๆ ผมไม่เคยได้เรียนกับท่านหรอกครับ  แต่ก็อาศัยดูในสิ่งที่ท่านทำ จำในสิ่งที่ท่านคิด  ก็คงถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของผมได้แล้วล่ะ (เนียนๆ ฝากตัวเป็นศิษย์ไป)  อาจารย์ทราบว่าผมมาช่วยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ จึงให้คำแนะนำไว้อย่างน่าสนใจในหลายประเด็น  ผมเห็นว่าเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์กับคนอื่นๆ และงานอื่นๆ ด้วย ถ้าประยุกต์แนวคิดไปใช้กัน  จึงขอนำมาบอกต่อในพื้นที่ตรงนี้ครับ

   

         ประเด็นที่ 1 อาจารย์แนะนำว่าการทำงานควรเน้นการสื่อสาร (Communicate) ให้มากกว่าแค่การประชาสัมพันธ์ (PR) ควรให้ความสำคัญ และคำนึงถึง Key Message ที่จะส่งออกไปมากกว่าแค่การจัดให้เกิดกิจกรรมหรือ Event ต่างๆ ไม่งั้นเราจะเหนื่อยฟรี  เพราะเมื่องานผ่านไป คนก็จำอะไรไม่ได้ จำสิ่งที่เราต้องการบอก ต้องการสื่อสารไม่ได้

   

          ประเด็นที่ 2 การสื่อสารควรจะแสดงให้เห็นว่าเรา (มจธ.) ต่างจากที่อื่นอย่างไร ไม่ใช่เราดีกว่าเขาอย่างไร ซึ่งมันอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนทับถมคนอื่น ซึ่งไม่น่าจะใช่ปรัชญาการทำงานของคน มจธ. 

   

    ประเด็นที่ 3 สนับสนุนเรื่องการดึงนักศึกษามาทำงานให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเรื่อง Service Education อาจารย์มองว่าเป็นกระบวนการขัดเกลานักศึกษาทางหนึ่ง และสร้างให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ มีจิตอาสา

   

    ประเด็นที่ 4 ในกรณีที่มีแขกมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย (Guest Visit) เราควรต้อนรับเขาอย่างไร
                           4.1 อาจารย์มองว่าสื่อที่มีอยู่เดิมค่อนข้างล้าสมัยแล้ว ทำอย่างไรจึงจะดีขึ้น อาจารย์ยังแนะนำให้ทำสื่อที่สามารถนำเสนอ โดยพูดถึงทุก campus ใครไป campus ไหนก็ให้ดูอันนั้น  หรืออาจจะมี Core video + แต่ละ Campus + ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
                           4.2 หลายๆ มหาวิทยาลัยฯ มักจะนำเดินผ่านสิ่งที่เป็นหอเกียรติยศ/ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  สำหรับ มจธ. อาจารย์แนะนำถึงสำนักหอสมุด ว่าสามารถเป็นที่ในลักษณะนั้นได้หรือไม่?
                           4.3 สามารถให้นักศึกษาเป็นฑูตหรือไกล์ดในการแนะนำได้หรือไม่

   

    แนวคิด คำแนะนำต่างๆ ของอาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ไม่ได้มีประโยชน์ต่องานประชาสัมพันธ์เท่านั้น ผมเชื่อว่าเราสามารถนำไปปรับใช้ในหลายๆ งานของคน มจธ. โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสาร (Communication) ของคน มจธ.  เพราะหากเราต้องการสื่อสารให้มีพลัง ชัดเจน และมีความหมาย  เราคงต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารก่อน  วันนี้ มจธ. กำลังจะได้ Key Message ที่ต้องการสื่อสารแล้ว (มจธ. กำลังดำเนินการจัดทำ Brand Model)  ต่อไปก็คงต้องใช้พลังของคนใน มจธ. ช่วยกันสื่อสารออกไป ให้ทุกคนที่เราได้มีโอกาสติดต่อพูดคุย  ได้รู้จักเราในแบบที่เราเป็น  เห็นในแบบที่เราทำ และเข้าใจ "จุดยืน" ของ มจธ.  แต่สำคัญกว่านั้น คน มจธ. เอง ก็คงต้องสื่อสาร สร้างความเข้าใจกันเองก่อน  ไม่เช่นนั้น "เนื้อหา" ที่ต้องการสื่อสารมันคงไปคนละทิศละทาง