Welcome
Guest User
 

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ปี 2553

  ตามที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกรอบการดำเนินงานของหอพักนักศึกษาในลักษณะ “Living and Learning Center” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ทั้งด้านการเรียนและที่พักอาศัย มีบริการต่างๆ ให้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ นั้น และ ในปีการศึกษา 2553 หอพักนักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาหอพักและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้เกิดการบูรณาการระหว่างกิจกรรมการพัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปี 

  image

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  เป็นโครงการดีดีที่น่าสนใจมาก และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มจธ. ค่ะ

  pratoomporn.ton 3609 days ago

  ขอบคุณพี่หงษ์ครับ...สำหรับกำลังใจดีดีที่มีให้และคอยให้คำแนะนำเสมอ...ขอบคุณคร๊าบบบบบบ

  Twittor by Dormitory 3609 days ago

  แล้วโปรแกรมสำหรับปี 2554 ก็ทำต่อไปเรื่อยๆ นะน้องต่อ เป็นโครงการที่ดีมาก แต่ละหัวข้อสร้างสรร และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้คนภายในองค์กร มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่งนะคะคุณน้อง

   

  Jippy7 3524 days ago