Welcome
Guest User
 
 

Admin#2's Group

Guest
Calendar
การบรรยายในหัวข้อ "องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ" โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ
ขอ เชิญร่วมเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ" โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ