Welcome
Guest User
 
   

  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร's Group

  Group Info
  CategoryCOPs

  Description

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

  พ.ศ.2549 2563 เป็นกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวซึ่งกำหนดเป้าหมายในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

                การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ ที่คล่องตัว มีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ ควบคู่กับการเพิ่มประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและการจัดการให้กับผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของผู้บริหารระดับต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ และเร่งสร้าง “ผู้บริหารรุ่นใหม่” เข้ารับผิดชอบ การพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงเห็นสมควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขึ้น

                ด้วยกระบวนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนากลุ่มบุคลากร ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญที่ช่วยผลักดันการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการในภาพรวมอันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

   

   


  Member2 Persons

  Group Function