Welcome
Guest User
 
   

  KM Team's Group

  Guest
  Group Info
  CategoryCOPs

  Description

  ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT KM Team) 
  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
  1.จัดทำแผนการจัดการความรู้ตามนโยบายและทิศทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ได้กำหนดไว้
  2.ดำเนินการจัดการความรู้  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
  3.รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และผู้บริหารความรู้
  4.ประสานงานกับผู้นำการจัดการความรู้ในแต่ละหน่วยงาน
  5.เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการความรู้
   


  Brief Descriptionทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT KM Team)

  Member15 Persons

  Group Function