Welcome
Guest User
 
   

  หอพักนักศึกษา's Group

  Group Info
  CategoryOrganization

  Description

  หอพักนักศึกษา มีปณิธานเป็น บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น (Living, Learning, and Caring Center) มุ่งเน้นให้เป็นหอพักชั้นนำ เน้นการบริการ พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามวิสัยทัศน์  และมีวัตถุประสงค์ของการจัดหอพักนักศึกษา ประกอบด้วย

  1. เพื่อให้บริการด้านที่พักที่สะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย

  2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยแก่นักศึกษา ทั้งด้านการเรียนและที่พักอาศัย

  3. เพื่อจัดบริการต่างๆ ให้ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

  4. เพื่อจัดการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ

  5. เพื่อจัดบริการหอพักเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อความคล่องตัวและพึ่งตนเองได้

   

  โดยปัจจุบันหอพักนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตบางมด (อาคารหอพักชาย  1  หลัง  10  ชั้น และอาคารหอพักหญิง  1  หลัง  11  ชั้น) และวิทยาเขตบางขุนเทียน (อาคาร  4  ชั้น  2  หลัง  ประกอบด้วย  หอพักชาย  หอพักหญิง  และห้องพักสัมมนา)


  Member2 Persons

  Group Function