Welcome
Guest User
 
   

  Knowledge Committee's Group

  Pages Home > เริ่มต้นการจัดการความรู้
  เริ่มต้นการจัดการความรู้

   

  เมื่อปลายปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) มาให้ความรู้ในเรื่อง "การจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งผมได้นำไฟล์เอกสารประกอบคำบรรยายมาให้สำหรับท่านที่สนใจจะนำไปศึกษาเพิ่มเติม สามารถ download ไปศึกษาต่อด้วยตนเองได้เลย โดยคลิกที่นี่ ครับ (ขอขอบคุณ คุณฌาณิญา จิดามล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เอื้อเฟื้อไฟล์นะครับ)

   

  ทั้งนี้ จากการบรรยายดังกล่าว สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดได้ดีก็คือ "เราไม่ได้จัดการความรู้ เพื่อจัดการความรู้" 

   

  เพราะแท้จริงแล้ว ขึ้นชื่อว่า "ความรู้" ก็ย่อมมีประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้น การที่เราอุตส่าห์ลงแรง จัดการความรู้ ก็เพราะหวังให้ความรู้เหล่านั้นไม่สูญหาย ไม่คงอยู่เฉย ๆ โดยไร้ประโยชน์ และในขณะเดียวกัน ก็หวังให้ความรู้ได้ไหลเวียนไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...

  หมายเหตุ: นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

   
  Edit by a-jo at 1:33:17 PM 01/07/09
   
  Group Function