Welcome
Guest User
 
   

  Knowledge Committee's Group

  Pages Home > คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Knowledge Committee)
  คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Knowledge Committee)

   

  คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Committee)

   

   

   

   


  ผศ.ดร.บัณฑิต
    ทิพากร

  ประธานกรรมการ

   

   

   

    

   

  ผศ.สุภาณี  เลิศไตรรักษ์

  รองประธานกรรมการ

   

   

    

   

   

  รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล

  กรรมการ

   

   

   


  อ.พิชัย   โฆษิตพันธวงศ์

  กรรมการ

   

   

   

  ดร.ธีราพร   ชัยอรุณดีกุล

  กรรมการ

   

   

   

  ดร.วรรณา   เต็มสิริพจน์

  กรรมการ

   

   

     อ.ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์

  กรรมการ

   

   

  นางญาณี   ศรีแสน

  กรรมการ

   

   

   

  อ.ก้องกาญจน์   วชิรพนัง

  เลขานุการ

   

   

   

  นางอรนุช   พรหมะวีระ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

   

   

  นางสาวสุชาดา   ศาสตรานุรักษ์กุล

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

   
  Edit by [P][L][E] at 11:33:37 PM 20/08/09
   
  Group Function