Welcome
Guest User
 

  ผู้บริหารความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Chief Knowledge Officer : CKO)'s Pages

  ผู้บริหารความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Chief Knowledge Officer : CKO)

  image

   ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
  ผู้บริหารความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   
  Edit by [P][L][E] at 4:03:21 PM 11/02/10

  เป็นกำลังใจให้นะ จะพยายามหาเรื่องมาลงให้ค่ะ

  pranee.kon 3796 days ago

  Page นี้เพื่อการตอบคำถามชิงรางวัลเลยนะครับ เนี่ย หุหุ

  Admin#2 3792 days ago