Welcome
Guest User
 

    ครั้งที่ 10 : การวิจัยคือวิถีชีวิต's Pages

    ครั้งที่ 10 : การวิจัยคือวิถีชีวิต

    การเสวนาระดมสมองกลุ่ม R&D forum ครั้งที่ 10 วันที่ 18 มิถุนายน 2552 เรื่อง การวิจัยคือวิถีชีวิต” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี

     
    Edit by Aomjai at 5:43:34 PM 07/09/09