Welcome
Guest User
 
   

  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma)'s Group

  Pages Home > การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น ปรับปรุงเพิ่มเติม)
  การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น ปรับปรุงเพิ่มเติม)

  กองบริการการบริหาร งานสารบรรณ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์   จะดำเนินการจัดอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นปรับปรุงเพิ่มเติม"  ขึ้น  เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติม (การติดตามงาน) และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ  โดยจัดอบรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552   จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 25 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม

  สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมแล้ว

  รุ่นที่ 1    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

  รุ่นที่ 3    วันที่ 2 ธันวาคม 2552

  รุ่นที่ 2    วันที่ 1 ธันวาคม 2552

  รุ่นที่ 4    วันที่ 3 ธันวาคม 2552

  ลงทะเบียน : 08.30 – 09.00 น.

  เวลาอบรม : 09.00 - 12.00 . และ 13.00 - 16.00 น.

  ห้องอบรม : ห้องอบรมสำนักคอมพิวเตอร์ (CB 2103) อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

  โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ในระบบอินทราเน็ต (http://intra.kmutt.ac.th) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมยศ โทรศัพท์ 8240

   
  Edit by สมยศ at 4:18:30 PM 08/10/09

  จะลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เรื่อง"การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นปรับปรุง"  สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรบ แต่ รุ่น ที่ 1 และที่ 2 เต็ม ในกรณีอย่างนี้จะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หรือไม่ค่ะ

  manlika.kae 3925 days ago

   
  Group Function