Welcome
Guest User
 
   

  Strategy Forum's Group

  Pages Home > ครั้งที่ 15 : Transformative Learning : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
  ครั้งที่ 15 : Transformative Learning : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

  การเสวนาระดมสมองกลุ่ม Strategy forum ครั้งที่ 15 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง “Transformative Learning : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” โดย รศ.ประภาภัทร นิยม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันอาศรมศิลป์ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

  เอกสารประกอบการบรรยาย (Transformative Learning)

  สรุปการบรรยายพิเศษ

  Video การบรรยาย   (256 Kbps, 2.5 Mbps)

   
  Edit by Aomjai at 4:57:59 PM 14/05/10

  เชิญชม Video การบรรยายของ  ศ.ประภาภัทร นิยม  เรื่อง Transformative Learning ชัดเจนครับผม

  voratust.boo 3893 days ago

   
  Group Function