Welcome
Guest User
 

  สัปดาห์ที่ 8 : นำเสนอโครงร่าง's Pages

  สัปดาห์ที่ 8 : นำเสนอโครงร่าง

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • นำเสนอโครงร่าง Term Assignment

   

  ห้องกิจกรรม (1ชั่วโมง) :

  • พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงข้อเสนอแนะ
   
  Edit by นารูม่อน at 1:35:18 PM 17/11/10