Welcome
Guest User
 

  สัปดาห์ที่2 : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์'s Pages

  สัปดาห์ที่2 : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • เสวนาเรื่อง "ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษย์" โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
  • อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ แจกหนังสือ ""เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ให้กับนักศึกษา

   

  ห้องกิจกรรม (1ชั่วโมง) :

  • นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเสวนาในห้องบรรยาย
   
  Edit by นารูม่อน at 1:49:55 PM 17/11/10