Welcome
Guest User
 

  สัปดาห์ที่1 : แนะนำรายวิชา, มจธ.และการทำ Term Assignment's Pages

  สัปดาห์ที่1 : แนะนำรายวิชา, มจธ.และการทำ Term Assignment

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • แนะนำรายวิชา โดย อ.สุรัตน์ เพชรนิล (จากคณะศิลปศาสตร์)
  • แนะนำมจธ.     โดย อ.วรงค์ ถาวระ (จากคณะครุศาสตร์ฯ)

   

  ห้องกิจกรรม (1ชั่วโมง) :

  • ทำความรู้จักระหว่างอาจารย์กิจกรรมกลุ่มและนักศึกษากลุ่ม
  • แนะนำการทำ Term Assignment / แบ่งหน้าที่การทำงาน
  • แนะนำหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน "คู่มือมนุษย์"
   
  Edit by นารูม่อน at 1:51:07 PM 17/11/10