Welcome
Guest User
 

  สัปดาห์ที่4 : การคิดเป็นระบบ's Pages

  สัปดาห์ที่4 : การคิดเป็นระบบ

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • บรรยายเรื่อง การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ

   

  ห้องกิจกรรม (1 ชั่วโมง) :

  • กิจกรรมกลุ่ม
   
  Edit by นารูม่อน at 4:27:14 PM 17/11/10