Welcome
Guest User
 

  สัปดาห์ที่2 : ความรู้เรื่องสมองกับการคิด's Pages

  สัปดาห์ที่2 : ความรู้เรื่องสมองกับการคิด

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • บรรยายเรื่อง ความรู้เรื่องสมองกับการคิด

   

  ห้องกิจกรรม (1 ชั่วโมง) :

  • กิจกรรมกลุ่ม
   
  Edit by นารูม่อน at 4:39:23 PM 17/11/10