Welcome
Guest User
 

  สัปดาห์ที่1 : แนะนำรายวิชา, มจธ.และการทำ Term Assignment's Pages

  สัปดาห์ที่1 : แนะนำรายวิชา, มจธ.และการทำ Term Assignment

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • แนะนำรายวิชา
  • แนะนำการทำ Term Assignment
  • บรรยายเรื่อง แหล่งที่มาของความรู้ความคิด

   

  ห้องกิจกรรม (1 ชั่วโมง) :

  • กิจกรรมกลุ่ม

   
  Edit by นารูม่อน at 4:41:23 PM 17/11/10