Welcome
Guest User
 

  ความงามในวิธีคิดของการดำเนินชีวิต's Pages

  ความงามในวิธีคิดของการดำเนินชีวิต

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • บรรยายและเปิดวีดิทัศน์เรื่องเกี่ยวกับผู้ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จริง

  ห้องกิจกรรม (1 ชั่วโมง) :

  • ฉายวีดิทัศน์รายการ "ฉันรักเมืองไทย"
  • ฉายสารคดีเทอดพระเกียรติ ชุด ๙ คำพ่อสอน
  • ให้นักศึกษาเขียน Motto เศรษฐกิจพอเพียง
   
  Edit by นารูม่อน at 5:48:39 PM 17/11/10