Welcome
Guest User
 

  แนะนำรายวิชา GEN241's Pages

  แนะนำรายวิชา GEN241

  ห้องบรรยาย (2 ชั่วโมง) :

  • แนะนำรายวิชา / การใช้งานระบบ LMS
  • แนะนำแนะนำหนังสืออ่านนอกเวลา
  • แนะนำเรื่องการจัดงาน "ความงดงามแห่งชีวิต"
  • แนะนำเรื่องการทัศนศึกษา นอกสถานที่

  ห้องกิจกรรม (1 ชั่วโมง) :

  • เขียนบรรยายความงามในความคิดของตน (ไม่เกิน 4 บรรทัด)
   
  Edit by นารูม่อน at 6:26:11 PM 17/11/10