Welcome
Guest User
 

  Knowledge Management KMUTT Site's Pages

  Knowledge Management KMUTT Site
   
  Edit by ชาญวิทย์ ศรีสุภะ at 3:42:35 PM 25/03/09

  อินทราเนต (intranet) คือระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกับอินเตอร์เนต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกภายในองค์กรเท่านั้น เช่น อินทราเนตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งจะยอมให้เข้าถึงได้เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น เป็นการจำกัดขอบเขตการใช้งาน ซึ่งอินทราเนตที่ทางสำนักคอมสร้างขึ้นมีจุดประสงค์และเป้าหมายคือเป็นเว็ปศูนย์บริการข้อมูล และการจัดการเก็บข้อมูลที่เิดิมทำอยู่ในรูปเอกสาร เปลี่ยนไปให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำการสนับสนุนการทำงานของคนในองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  เจ้าไม้ขีดไฟตัวน้อย 4080 days ago