Welcome
Guest User
 
   

  GenEd's Group

  Guest
  Pages Home > เรื่องเล่า...จากมมร. (ประสบการณ์ตรง!!)
  เรื่องเล่า...จากมมร. (ประสบการณ์ตรง!!)

            ดูจากหัวเรื่องแล้ว ผู้อ่านที่ไม่เคยรู้จักมมร. คงสงสัยว่า มมร. คืออะไร? แล้วทำไมต้องมีเรื่องเล่า และประสบการณ์ตรงของใครกัน คงต้องขอย้อนอธิบายกันไปถึงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา ทางมหาลัยของเราตระหนักถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชน จึงทำให้เกิดโครงการต่างๆขึ้นมากมายภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นแจกจ่ายของยังผู้ประสบภัย ผลิตไม้เช็คไฟรั่ว สุขาเคลื่อนที่ หรือแม้แต่ราอะเวย์ที่ผ่านมา

            และเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา และรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการการมดอาสาฟื้นฟูมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูมมร. หลังวิกฤตมหาอุทกภัย การทำกิจรรมมดอาสานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้คนหลายกลุ่มอย่างใกล้ชิด เช่น นักศึกษาและอาจารย์ต่างภาควิชา/คณะ ชาวบ้าน พระสงฆ์ และองค์กรอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยการฟื้นฟูครั้งนี้ นักสึกษาจะได้ฝึกทักษะ การทำงานเป็นทีม ความรับชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัย ไม่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ น่าจะทำให้นักศึกษามีมุมมองได้หลากหลาย กว้างมากขึ้นและได้ทราบถึงข้อมูลและวิธีจัดการหลังน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเอง ครอบครัว หรือช่วยเหลือสังคมต่อไปนอกจากจะสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมแล้ว นักศึกษาจะได้รับการกระตุ้น/ชี้แนะให้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน มาทำความเข้าใจ/ประยุกต์ใช้ในระหว่างการทำกิจกรรม จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

   

           หลังจากการลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ผ่านมา ทุกคนที่ลงพื้นที่ล้วนแล้วแต่เจอ "ปัญหา" มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการคน-อุปกรณ์ รถ อาหาร หรือแม้แต่ปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีแก้ปัญหาแบบเดียวกัน ต่างรูปแบบกันไป ผลที่ได้ก็ต่างกันอีกเช่นกัน ทางสำนักงานเห็นถึงประโยชน์จากความรู้เหล่านี้ จึงขอใช้พื้นที่นี้ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับผู้ผ่านมาอ่านไม่มากก็น้อยนะคะ

   

   

   
  Edit by นารูม่อน at 3:27:55 PM 20/12/11

  เอกสารเบื้องในการเตรียมความพร้อมของเหล่าคณาจารย์ก่อนเดินทางจริง

  Cleaning Activity @ MBU 2554.docx

  นารูม่อน 3117 days ago

  จากประสบการณ์ที่ผมลงพื้นที่ ที่ไปร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟู และทำความสะอาด หลังน้ำลดแล้วนั้น มมร. ผมมีคำแนะนำและขอร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จาการไปลงพื้นที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ดังนี้ครับ

   

  ·         ถ้า มีรองเท้าบู้ท หมวกและเสื้อแขนยาว ควรนำติดตัวไปครับ

   

  ·         หาก ทำความสะอาดในห้อง ควรเปิดประตูหน้าต่าง ระบายอากาศ เพราะน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดมีกลิ่นพอสมควรครับ

   

  ·         เนื่อง จากตึกแต่ละตึกที่ มมร. อยู่ห่างไกลกันมาก ควรนำวิทยุสื่อสารติดตัวไปด้วย

   

  ·         การ ออกตัวแต่ละครั้ง ทั้งขาไปและขากลับใช้เวลารวมพลนานพอสมควร อย่าลืมเผื่อเวลาสำหรับรวมพลและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันด้วย

   

  ·         ต้อง ขอให้อ.สายลมทำกำหนดการแจกคณะที่จะไปด้วย เพื่อให้ทราบเวลา ทำงาน เวลาพักเที่ยง เวลาเลิกงาน และเวลาเดินทางกลับครับ จะได้ไม่ Late มากเพราะต้องคำนวณเวลารถติดด้วย

   

  ·         บางตึกไม่มีไฟฟ้าครับ เพราะฉะนั้นเครื่องฉีดทำความสะอาดด้วยแรงดัน อาจจะยังใช้การไม่ได้ครับ

   

  เท่าที่ผมนึกได้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ

   

   

  ส่งกำลังใจไปช่วยและขอให้สนุกกับการ ทำงานช่วยเหลือสังคมครับ

   

   

  อ.ไพบูลย์ ช่วงทอง

   

  paiboon.cho 3102 days ago

   
  Group Function