Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 46 : ห้องสมุดดิจิทัล
  ครั้งที่ 46 : ห้องสมุดดิจิทัล

   

  การบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม  
  เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัล”   
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  ณ ลานหน้าห้องประภา ประจักษ์ศุภนิติ
  วิทยากร : รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวี อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  เรื่องของห้องสมุดดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมาเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพบว่ามีข้อมูลที่เป็นห้องสมุดดิจิทัลเป็นจำนวนมาก และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดดิจิทัลในห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีอยู่หลายๆเล่ม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก็มีประมาณ 10-15 เล่ม ซึ่งวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ที่ได้ผ่านทาง 10 คำถามที่เกี่ยวกับห้องสมุดในวันนี้ และประสบการณ์ที่ได้สร้างห้องสมุดดิจิทัลที่ผ่านมา 
    
  คำถามแรก ความหมายของห้องสมุดดิจิทัลคืออะไร
  มี 2 ความหมายที่สรุปออกมาได้คือ 
   
  1.ความหมายด้านเทคโนโลยี คือ ห้องสมุดดิจิทัลเป็นระบบฐานข้อมูล (Database) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับทรัพยากรดิจิทัล (ไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ) 
   
  2.ด้านองค์กร เป็นห้องสมุดที่มีอาคารสถานที่เป็นองค์กรที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมีโครงสร้างองค์กร มีบุคลากรทำหน้าที่คัดเลือกเนื้อหา มีการอนุรักษ์ข้อมูล มีการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญา และการเผยแพร่ข้อมูล 
  คำถามที่ 2 ความสัมพันธ์กับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไร
  ลักษณะของห้องสมุดดิจิทัลส่วนมากจะจัดเป็นโครงการซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด และมีการคัดเลือกว่าจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหน และต้องดูในเรื่องของลิขสิทธ์ ส่วนใหญ่เป็นการแปลงข้อมูลเดิมให้เป็นไฟล์ดิจิทัล ห้องสมุดเป็น social space เป็นพื้นที่ทางสังคมที่คนเข้าไปทำการเรียนรู้ เป็นที่มีอิสระในการแสวงหาความรู้ และจะต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
  คำถาม 3 ห้องสมุดดิจิทัลมีกี่ประเภท   (3   ประเภท)
  ประเภทที่ 1 เป็นคลังสารสนเทศขององค์กร
  ประเภทที่ 2 เป็นคลังสารสนเทศของกลุ่มเครือข่าย
  ประเภทที่ 3 เป็นเว็บท่าเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  คำถามที่ 4 องค์กรใดบ้างที่พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล มี 2 แบบ
  1.เป็นห้องสมุด เป็นพิพิธภัณฑ์
  2.เป็นสารสนเทศของสถาบัน ซึ่งจัดทำโดยหน่ยงานวิจัย หรือหน่วยงานของรัฐ (Institutional Repository (Digital library)) หรือหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย
  คำถามที่ 5 เราจะสร้างห้องสมุดดิจิทัลแบบไหน
  E-Book  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  Institutional Repository วิทยานิพนธ์ /ผลงานวิชาการ /งานวิจัย /เอกสารประประชุม สัมมนา/รายงานประจำปี
  Electronic thesis  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
  Open Access Journal  บทความวารสาร
  คำถามที่ 6 สิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างห้องสมุดดิจิทัล
  1.มาตรฐาน / Standards เพื่อการใช้งานร่วมกันในระยะยาว
  2.เพื่อใช้งานร่วมกัน / Interoperability
  3.ลิขสิทธิ์ / Right Management เป็นเรื่องที่ต้องเซ็นสัญญาร่วมกัน ซึ่งเจ้าของงานยังเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่
  4.การอนุรักษ์ทรัพยากร / Preservation ในแง่ของการใช้งานระยะยาว ในการจัดการสืบค้นข้อมูล
  5.ทรัพยากร / Resource  
  6.การออกแบบหน้าจอสำหรับผู้ใช้ /User Interface Design เพื่อดึงดูดความสนใจ
  7.การบริการสาธารณะ / Public Services 
  คำถามที่ 7 องค์ประกอบในการสร้างห้องสมุดดิจิทัลเป็นอย่างไร
  Acquisition/Collection Development
  Digitization
  Building collections*
  Cataloging (Metadata) and classification
  Access
  Public services
     
       *Building collections มี 2 ขั้นตอน คือ
       7.1 วิธีการพัฒนาทรัพยากรหรือการจัดหาทรัพยากร
             เขียนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
               7.1.1. การจัดทำหรือสร้างทรัพยากรนั้นขึ้นมาเอง Beg/Buy/Borrow/License/Steal
               7.1.2. การสร้างเมทาดาทาของทรัพยากรที่มี
               7.1.3. การรวบรวมทรัพยากรจาก public domain ในเว็บและ gateways
       7.2 การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล (Digitization)
               7.2.1. พิจารณาว่าเป็น In-house digitization หรือ Outsourcing digitization Expense,  Expertise, Time
               7.2.2. สิ่งที่ต้องจัดเตรียม 
                         หน่วยงานมีลิขสิทธิ์ในเอกสารนั้นหรือไม่ และเอกสารนั้นอยู่ใน public domain หรือยังจำนวนและขนาดของทรัพยากรมาตรฐานที่จะใช้บันทึก Workflow การทำงานเป็นอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสแกน ซอฟต์แวร์ที่จะใช้คืออะไร
  คำถามที่ 8 เทคโนโลยีและทักษะที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดดิจิทัล
  Servers
  Software
  Hardware (PC, Scanner,…)
  Clients
  Networks
  Digital Objects*
  DL (Digital Librarian) Skills
     
       ทักษะที่จำเป็นของ *Digital Librarian
       Imaging technologies
       Optical character recognition (OCR)
       Markup language
       Catalog and metadata
       Indexing and database technology
       User interface design
       Programming
       Web technology
       Project management
  คำถามที่ 9 แนวโน้มในการสร้างห้องสมุดดิจิทัล
  มีความร่วมมือกันระหว่างองค์กร ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างองค์กรเป็นข้อมูลด้านจริยธรรมของโลกที่ทำข้อมูลร่วมกันโดยแต่ละแห่งร่วมมือกัน เช่น สหภาพยุโรป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นำเอาข้อมูลด้านจริยธรรมมาเผยแพร่ร่วมกันผ่านระบบ ความร่วมมือระหว่างองค์กร ตัวอย่างเว็บ http://www.globethics.net/web/ge/library/libraries-home?gclid=CKij7fqZsrECFU8b6wodWA8Aww ผู้ใช้สามารถ upload ข้อมูลของตัวเองที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรมเข้าสู่ระบบได้
  คำถามที่ 10 อะไรเป็นปัจจัยเอื้อความสำเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
  1.Illusion inadequacy
  บางโครงการได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมาก บางโครงการทำขึ้นเองเท่าที่มีเงิน/คน 
  2.Organzational obstacles
  ปัญหาของโครงสร้างองค์กรที่ไม่เอื้อให้คนสร้างคอลเล็กชั่นห้องสมุดดิจิทัล
  3.Lack of commitment
  ขาดความมุ่งมั่นของคน/กลุ่มคนที่สนับสนุนให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
  4.Lack of vision
  ขาดวิสัยทัศน์ในการประสานงานกับผู้อื่น และการหาวิธีทำงานที่เป็นไปได้
  5.The perfect prison
  เราต้องละจากความสมบูรณ์แบบมาหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

  image

    

  image

    

  image

    

  image

    

  image

    

  image

    

  image

    

  image

    

  image

    

  image

   
  Edit by Sivadee at 1:38:53 PM 30/11/12
   
  Group Function