Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 7/2557 : การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  ครั้งที่ 7/2557 : การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

  การบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม

   
  เรื่อง " การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย "  
  วันที่  23 มกราคม 2557  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 มจธ.  

  วิทยากร  : พันตำรวจเอกสมพร  แดงดี  รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

   
   เกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
     

  image

   

   

   
         ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับชีวิตประจำวันของผู้คนใน     

  สังคม  นการติดต่อสื่อสาร การดำเนินธุรกิจ  การศึกษา   ตลอดจนเป็นแหล่งของความบันเทิงใน 

   

  ด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันภัยที่มากับอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่มากมาย ดังนั้นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจึง

   
  ควรตระหนักถึงภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ตและรู้จักวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกัน  
  ความเสี่ยงหรือภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ควรจะต้องทำความเข้า  

  ใจกฏหมาย “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550”  ซึ่งมีผล  

   
  บังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์   
  และ ให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์          
            

   ตัวอย่างรูปแบบการฉ้อโกงในอินเทอร์เน็ต เช่น 

            ·         การประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตโดยหลอกลวง

               ·         การใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยหลอกลวง

               ·         การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต

               ·         การเข้าใช้โมเดมของบุคคลอื่น

               ·         การหลอกลวงให้ใช้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์

               ·         การหลอกลวงโดยใช้การตลาดหรือการใช้แบบตรง

               ·         การหลอกลวงโดยเสนอให้เงินจากต่างประเทศ

               ·         การหลอกลวงให้ประกอบธุรกิจที่บ้าน

               ·         การหลอกลวงให้จดทะเบียนโดเมนเนม

               ·         การหลอกลวงโฆษณาหรือขายยามหัศจรรย์

   
     
  วิธีการป้องกันแก้ไข เช่น    
  •  ควรเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน     
  •  
  •  ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างน้อย 1 โปรแกรมบนเครื่อง    
  •  
  • ไม่ควรดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ    
  •  
  •  ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ อนทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์  เพราะอาจถูกดักจับเลขบัตรเครดิตขณะใช้งานได้       
  •  
  •  ตรวจสอบประวัติและรายละเอียดของผู้ขาย ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  • ไม่ควรทำข้อตกลงใดๆ กับบุคคลอื่น แต่ควรศึกษารายละเอียดของเอกสารหรือข้อตกลง เงื่อนไขความรับผิดชอบที่ส่งมาโดยถี่ถ้วน ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะถูกเรียกเก็บให้ ครบถ้วนถ้าพบสิ่งปกติต้องแจ้งระงับการใช้งานกับผู้ให้บริการทันที
  • ผู้ถือบัตรเครดิตไม่ควรแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตให้บุคคลอื่นทราบ แต่หากต้องมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตก็ควรเลือกร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีหลักแหล่งที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • กรณีของผู้ขาย ให้ตรวจสอบตัวบุคคลผู้ใช้บัตรว่าเป็นผู้ถือบัตรจริง 
  • ผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อบุคคลอื่นที่อ้างตัวและเสนอจะให้ผลประโยชน์ จำนวนมหาศาลดยไม่มีความเสี่ยง ควรระวังไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนของผู้ที่อ้างว่าเป็นธุรกิจที่สร้าง รายได้จำนวนมากภายในระยะเวลาสั้นๆ
  • ม่ควรเปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคารของตนแก่ผู้อื่น
  • ควรใช้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้บริการของ ศูนย์สรสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย (Thailand Network Information Center – THNIC) (www.thnic.net

          

            การดักรับขมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เช่น การดักฟัง (listen) การตรวจสอบ (monitoring) หรือการติดตามเนื้อหาสาระของข่าวสาร (surveillance) ที่สื่อสารระหว่างบุคคล การใช้ซอฟต์แวร์หรือรหัสผ่านต่างๆ เพื่อทำการแอบบันทึกข้อมูลที่ส่งผ่านถึงกัน โดยไม่คำนึงว่าเนื้อหาของข้อมูลจะเป็นความลับหรือไม่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณสำหรับส่งผ่านข้อมูลหรือไม่ เพราะบางกรณีอาจใช้อุปกรณ์เช่นว่านั้นเพื่อบันทึกการสื่อสารข้อมูลที่ได้ส่งผ่านด้วยวิธีการแบบไร้สายก็ได้ เช่นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การติดต่อโดยใช้

           เทคโนโลยีไร้สายประเภท Wireless LAN  เป็นต้น การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นกากระทำความผิดตามมาตรา 8 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทำนองเดียวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารรูปแบบที่ห้ามดักฟังหรือแอบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

           “มาตรา 8 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”    

   
   
     
  image   
     
  image   
     
     
     
     
     
   
  Edit by naphachanok.yar at 3:33:50 PM 11/06/14
   
  Group Function