Welcome
Guest User
 

  ครั้งที่ 8/2557 : วิทยาศาสตร์การกีฬากับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ's Pages

  ครั้งที่ 8/2557 : วิทยาศาสตร์การกีฬากับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

  การบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม
  เรื่อง " วิทยาศาสตร์การกีฬากับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ "
  วันที่  27 กุมภาพันธ์  2557  ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารวิศววัฒนะ มจธ.
  วิทยากร : ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   

  image

  วิทยาศาสตร์การกีฬา  (Sports Science) 
       วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายหรือการปรับปรุงการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ ความบ่อยครั้งของการฝึก ปริมาณ ของการออกกำลังกายและชนิดของการออกกำลังกาย สภาวะทางโภชนาการ การพักผ่อน ลักษณะตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล อุปนิสัยรวมทั้งการประกอบอาชีพของบุคคลนั้นๆ
   
  วัตถุประสงค์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา

       1. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬา  ชีวกลศาสตร์การกีฬาจะช่วยในการวิเคราะห์วิจัยการเคลื่อนไหว ของนักกีฬาในท่าทางต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด     

       2. เพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย   การใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ในการวิเคราะห์ระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างของร่างกายเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม       

       3. เพื่อการทดสอบ วัดผล และประเมินผล ในการฝึกกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หรือทักษะทางกลไกเพื่อประเมินผลการฝึกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ      

       4. เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจ การนำความรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาไปพัฒนาคนให้เป็นคนดีทั้งทางด้านร่างกาย สังคม ความคิด ปัญญา และจิตวิญญาณ โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือ

  image
   

  ความมุ่งหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

      วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นการนำองค์ความรู้หลายศาสตร์มาใช้ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวเคมี จิตวิทยา ชีวพลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ฯลฯ มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาและส่งเสริมเพื่อสมรรถภาพ โดยใช้กิจกรรมทางด้านพลศึกษาเป็นสื่อ และมุ่งหวังที่จะให้ผู้ศึกษาเกิดในสิ่งต่อไปนี้

          1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในกิจกรรมหรือการกีฬาในประเภทนั้นๆ ได้ถูกต้อง (Knowledge, Understanding, and Skill of Sports)   

          2. เพื่อให้เกิดเจตนคติ (Attitudes) ที่ดีต่อการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย    

          3. เพื่อให้เกิดการฝึกหัด (Practices) อย่างถูกต้อง ตามหลักและวิธีการจนเป็นนิสัย (Habits)    

          4. เพื่อให้เห็นความสำคัญของสุขภาพ (Health) และสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

         5. เพื่อฝึกและพัฒนาในด้านการเคารพในกฎ กติกา และปลูกฝังการมีวินัย การมีน้ำใจนักกีฬา            

          6. เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจ ในเรื่องกายภาคศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวมาก 

          7. เพื่อให้รู้จัก เลือกกิจกรรมกีฬาสำหรับตนเอง และสามารถแนะนำผู้อื่นได้

          8. สามารถกำหนดโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมสำหรับตนเองและผู้อื่น ตามวัยและเพศได้

          9. ให้รู้จักป้องกัน หลีกเลี่ยงอันตราย อันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย

         10. ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

            ารออกกำลังกาย มีทั้งประเภทแอโรบิค (การออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง) แบบแรงต้าน (เช่น การยกน้ำหนัก) การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (เช่น โยคะ) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวิธีการออกกำลังและเวลาในการฝึกหัดแต่วันและแต่ละสัปดาห์แตกต่างกัน

   
      ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย

  ·  อาหาร เน้นผักผลไม้ โปรตีน ลดแป้ง

  ·  ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายประจำปี

  ·  รู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียด

  ·  งดบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล งดทานยา เว้นแต่แพทย์สั่ง

  ·  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นต้องเต็มรูปแบบ เช่น การเดินขึ้นบันไดวันละหลายครั้ง

    
     image
      

     

       
   
   
   
  Edit by naphachanok.yar at 3:33:07 PM 11/06/14