Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 9/2557 : ชีวิตกับการเรียนรู้
  ครั้งที่ 9/2557 : ชีวิตกับการเรียนรู้
  การบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง "ชีวิตกับการเรียนรู้"
  วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  วิทยากร : ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
   

  image

   
                 ประสบการณ์ชีวิตของท่านในวัยเด็ก ท่านเป็นลูกคนโต เป็นเด็กต่างจังหวัด เป็นเด็กที่ดื้อและซนมาก  แต่พ่อแม่เลี้ยงท่านได้ดีมาก  ทำให้ชอบท้าทายได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ ปลุกจิตวิญญาณด้วยตัวเอง ดังเช่นเรื่องกล้วยไม้ เป็นสิ่งท้าทายเพราะสมัยหนึ่งต้องเป็นคนที่มีฐานะเท่านั้นจึงจะเล่นกล้วยไม้ได้ เพราะราคาแพง ใช้เป็นเครื่องมือในการดูถูกผู้อื่น จึงศึกษาจริงจังทำให้ทุกคนปลูกได้มีได้
                ชีวิตเราคือการเรียนรู้อย่าตีกรอบ การมีชาติกำเนิดที่ดี หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีสมดุลในชีวิต มีความรู้ เห็นมากรู้มาก รู้หลายด้าน เรียนรู้จากของจริง มีเหตุผล เป็นคนที่ตื่นอยู่เสมอ ไม่ยึดติดในรูปแบบ แต่ไม่ปล่อยปละละเลย ต้องเป็นคนที่มีฐานชีวิตกว้าง มีอิสระ ธรรมชาติให้ร่างกายและสมองมาเป็นเครื่องมือหรือสื่อในการเรียนรู้  และธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา  มนุษย์ควรรักธรรมชาติกับศิลปะ เป็นคุณสมบัติของคนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถประมวลผลได้เท่าที่มีข้อมูลใส่ไว้เท่านั้น

            

     image  

   

                  ท่านเรียนรู้การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ ชีวิตเราคือการเรียนรู้อย่าตีกรอบให้มัน มนุษย์ก็เป็นสัตว์โลก อย่าทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อน แล้วท่านก็กล่าวถึงกรุงเทพฯสมัยก่อนเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว กรุงเทพฯปัจจุบันมีแต่โจรปล้น จี้กัน  แล้วท่านก็กล่าวถึงประเทศไทยจริงๆแล้วเราเป็นคนจีนมาก่อน เป็นจีนที่อพยพเข้ามาที่เมืองไทย จีนกับเมืองไทยเราเป็นพี่น้องกันเวลามีปัญหาเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนพี่น้อง เปรียบเสมือนธรรมชาติกับศิลปะ ธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเราสิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือตัวเรา ศิลปะก็เหมือนกันห้ามทิ้ง
    image
   
   รศ.ดร.วนิดา  พวกุล  ที่ปรึกษาอธิการบดี  มอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรด้วยค่ะ
   รับชม Video การบรรยายพิเศษได้ที่ 
   
   
  Edit by naphachanok.yar at 11:19:33 AM 29/09/17
   
  Group Function