Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 10/2557 : การบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ของไทยและงานวิจัยพัฒนาด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
  ครั้งที่ 10/2557 : การบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ของไทยและงานวิจัยพัฒนาด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

  การบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง "การบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ของไทย และงานวิจัยพัฒนาด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์"
  วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  วิทยากร : นางจารุณี อินเฉิดฉาย  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

  image

   

  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของไทย

  นิยาม  พิพิธภัณฑสถาน คือ สถาบัน (องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน) ที่รวบรวม สะสม ดูแลรักษาวัตถุทางวัฒนธรรม ทางศิลปะ ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ทางประวัติศาสตร์ และจัดแสดงเผยแพร่วัตถุนั้นต่อสาธารณชน

  ภารกิจ บทบาท 

      •  สืบค้น อนุรักษ์ สื่อสาร และนำเสนอหลักฐานทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ที่เนื่องด้วยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา การเรียนรู้และความเพลิดเพลิน
      •  ให้บริการและพัฒนาแก่สังคม
      •  เปิดสู่สาธารณชน
      •  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
    หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
            1. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ สืบค้น รวบรวม จัดทำทะเบียน จำแนกแยกประเภท ให้รายละเอียด (เพราะการเข้าถึงข้อมูลวัตถุในเชิงกว้างและเชิงลึก คือ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพิพิธภัณฑ์)  อนุรักษ์ สงวนรักษา และ จัดทำรายการวัตถุ (catalogue)
            2.การเผยแพร่(ถ่ายทอด)สู่สาธารณชน ให้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน เพื่อการบริการและพัฒนาสังคม นิทรรศการ งานบริการทางการศึกษา กิจกรรม การประชาสัมพันธ์

  องค์ประกอบพิพิธภัณฑ์

  •  นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย

  •  โครงสร้างองค์กร 

  •   การบริหารจัดการ : บุคคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ การตรวจสอบและการประเมินผล การบำรุงรักษา

  พิพิธภัณฑสถานในปัจจุบัน

  •  พิพิธภัณฑ์รัฐ

  –  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  42 แห่ง

  –  พิพิธภัณฑ์หน่วยงานรัฐ (+สถานศึกษา) ~ 1000 แห่ง

  –  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (อปท.) ~ 350 แห่ง

        •  พิพิธภัณฑ์เอกชน
              -  บริษัท  มูลนิธิ สมาคม/ชมรม  วัด ส่วนบุคคล ~2000  แห่ง
   

  image

        

  image

   

   

   

   

   
  Edit by naphachanok.yar at 10:44:11 AM 22/12/15
   
  Group Function