Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 11/2557 : สุขใจในรั้ว มจธ. พื้นที่แห่งสติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  ครั้งที่ 11/2557 : สุขใจในรั้ว มจธ. พื้นที่แห่งสติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

  การบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม

  เรื่อง "สุขใจในรั้ว มจธ. พื้นที่แห่งสติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551"

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสนั่นสุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  วิทยากร : อัยการจันทิมา  ธนาสว่างกุล  ตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษ
  ฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง2

  image

  กฏหมายมีความสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างไร
              ชีวิตมนุษย์เราต้องการมุ่งสู่ความสงบ และความผาสุก  ดังนั้นกฎหมายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นำพาความผาสุกให้กับสังคม กฎหมาย คือ การกำหนดโทษเพื่อเปลี่ยนแปลงให้บุคคลนั้นดีขึ้นจึงไม่แตกต่างกับศีลธรรม

  บทลงโทษเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ส่วนวินัยมีไว้เพื่อคุ้มครองให้อยู่กันอย่างสงบสุข และนักกฎหมายมีไว้เพื่อความถูกต้อง นักกฎหมายที่ดีต้องไม่มี ติ 4 ประการ คือ อคติ โกรธ ความรัก ความหลง

             กฎหมายและสิทธิมนุษยชน   การตัดสินคดีทุกครั้งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทุกสิ่งล้วนเป็นการต่อสู้ การขัดแย้ง และมีเคารพความเป็นมนุษยชน  การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การตัดสินทุกอย่างต้องมีความเที่ยงธรรม ดังนั้นกฎหมายสามารถควบคุมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและดีงาม ในสังคมหรือเป็นสิ่งที่ให้สังคมเห็นแล้วมีประโยชน์ 

           ทษของการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ขาดสติ หรือขาดศีล 5 (ตามมาตรา 32) ห้ามมิให้โฆษณาหรือการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม สถานที่ห้ามดื่ม เช่น วัดรพ. สถานศึกษา (ที่พัก) กฎระเบียบตามหอพัก ดื่มได้เฉพาะที่พักส่วนบุคคลเท่านั้น  และห้ามขายให้เด็กตำกว่า  20 ปีบริบูรณ์ และสามารถขายได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
    image
    image
   
   
   
   
   
   
  Edit by naphachanok.yar at 12:11:54 PM 01/10/14
   
  Group Function