Welcome
Guest User
 

  ครั้งที่ 17/2558 : "แนวทางการร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)"'s Pages

  ครั้งที่ 17/2558 : "แนวทางการร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)"

  บรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม

  เรื่อง "แนวทางการร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ"

  วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี

  วิทยากรบรรยาย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ

   

  ความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2535 ให้มีการดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ สำนักพระราชวังเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ.2536 สำหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานทุกกิจกรรมตามกรอบของแผนแม่บทของ อพ.สธ

   

  รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

   

  1.ทรงปกปักยางนา ป่าสาธิตทดลอง  ทรงทดลองปลูกต้นยางเองโดยเพาะเมล็ดที่เก็บจากต้นยางนาที่อำเภอท่ายาง ในกระถางบนพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้น ในแปลงทดลองป่าสาธิต ใกล้พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา พร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2504 จำนวน 1,250 ต้น

   

  image

   

  2.ทรงใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษ์พืช  ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ความสำเร็จของการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณนำไปสู่การขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังต่างๆ แล้วอนุรักษ์ไว้อีกหลายชนิด ได้แก่ พุดสวน มณฑา ยี่หุบ และสมอไทย

   

  image

   

  3.ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย  มีพระราชดำริให้อนุรักษ์และขายายพันธุ์หวายชนิดต่างๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุรค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมายคือ หวายข้อดำ หวายน้ำผึ้ง หวายตะค้าทอง หวายหอม หวายแดง หวายโป่ง หวายกำพวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยน การดำเนินงานเกี่ยวกับหวายได้มีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือระหว่างโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง

   

                        image   image

   

  4. สวนพืชสมุนไพร   ในปี พ.ศ.2529 นอกจากจะมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายแล้ว ยังได้ให้จัดทำสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมาปลูกเป็นแปลงสาธิต และรวบรวมข้อมูล สรรพคุณ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ กับทั้งให้มีการศึกษษขยายพันธ์สมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน

   

  image

   

  5. ทรงให้พัฒนาพันธุ์ผักโดยการผสมสองชั้น  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ให้ดำเนินการผสมพันธุ์ผักสองชั้น พร้อมกันไปทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา

   

   
  Edit by naphachanok.yar at 10:03:18 AM 25/05/15