Welcome
Guest User
 
   

  R&D Forum's Group

  Guest
  Pages Home > ครั้งที่ 39/2562 : "เจตคติที่มีต่อคนพิการของสังคมไทย"
  ครั้งที่ 39/2562 : "เจตคติที่มีต่อคนพิการของสังคมไทย"

  การบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม  เรื่อง "เจคติที่มีต่อคนพิการของสังคมไทย"

  วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 -13.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  วิทยากรบรรยายโดย ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  (ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ)

   

  image

   

  image

   

  image

   

  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี

  ร่วมเป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้กับ ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ (ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ)

   

   
  Edit by naphachanok.yar at 10:31:30 AM 15/07/19
   
  Group Function