Welcome
Guest User
 

  ครั้งที่ 7 : นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาในอุดมศึกษา's Pages

  ครั้งที่ 7 : นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาในอุดมศึกษา

  การเสวนาระดมสมองกลุ่ม Strategy Forum ครั้งที่  7 วันที่  9 เมษายน 2552 เรื่อง "นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาในอุดมศึกษา" โดย ร.ต.ชุมพิชัย สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

  Presentation (powerpoint)

  Video การบรรยาย (256 Kbps)

   
  Edit by Aomjai at 3:04:47 PM 11/02/10