Search results for: คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

 

Knowledge Committee

 


Members: 9

Albums: 0

Pages: 3

Discussions: 0


Description : คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

KM Team

ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT KM Team)

 


Members: 15

Albums: 2

Pages: 3

Discussions: 2


Description : ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT KM Team)  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้1.จัดทำแผนการจัดการความรู้ตามนโยบายและทิศทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมก ...

Results found: 5