Search results for: ธนบุรี

 

Knowledge Committee

 


Members: 9

Albums: 0

Pages: 3

Discussions: 0


Description : คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

 


Members: 2

Albums: 0

Pages: 0

Discussions: 0


Description :            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 – 2563 เป็นกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวซึ่งกำหนดเป้าหมาย ...

 

HR TEAM

 


Members: 18

Albums: 0

Pages: 0

Discussions: 0


Description : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.hrm.kmutt.ac.th   สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.hrd.kmutt.ac.th

 

KMUTT Library

 


Members: 6

Albums: 0

Pages: 0

Discussions: 0


Description : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

QA DreamTeam

กลุ่ม QA Dream Team เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และการประสานความร่วมมือของเครือข่ายกลุ่มคนทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ภายใน มจธ.

 


Members: 7

Albums: 0

Pages: 0

Discussions: 0


Description : งานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ส่วนทะเบียนและการประเมินผล

 


Members: 2

Albums: 0

Pages: 0

Discussions: 0


Description : การจัดการความรู้ ส่วนทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (Regis-KM)

Results found: 60