Search results for: พระจอมเกล้า

 

KM Team

ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT KM Team)

 


Members: 15

Albums: 2

Pages: 3

Discussions: 2


Description : ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT KM Team)  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้1.จัดทำแผนการจัดการความรู้ตามนโยบายและทิศทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมก ...

Results found: 56