Search results for: วิชาการ

 

สำนักคอมพิวเตอร์

ให้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสนับสนุนการทำวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และให้บริการวิชาการแก่สังคม

 


Members: 17

Albums: 2

Pages: 2

Discussions: 1


Description :

Results found: 65